Prawo rodzinne

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo rodzinne, Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach takich jak:

 • rozwody
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 • adopcja dziecka
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka
 • ustanowienie opiekuna
 • ustanowienie kuratora
 • wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego,

Prawo spadkowe

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych:

 • doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
 • wnioskujemy o unieważnienie testamentu i prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie,
 • przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku,
 • prowadzimy sprawy o zachowek.

Prawo karne

Kancelaria posiada doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych i gospodarczych, prowadzonych w całej Polsce.

Reprezentujemy Klientów m. in. w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, przestępstw związanych między innymi z z posiadaniem lub obrotem narkotykami i papierosami, rozbojami, kradzieżami, przywłaszczeniami, oszustwami, jazdą pod wpływem alkoholu, wyzysku, podrabiania podpisów, sporządzania nierzetelnej dokumentacji, zniesławienia, paserstwa, fałszowania pieniędzy oraz w wielu innych

Prowadzimy:

 • postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
 • postępowania przed sądem I instancji
 • postępowania apelacyjnego
 • postępowania kasacyjnego
 • postępowaniu wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego)
 • postępowania w zakresie środków zapobiegawczych
 • postępowania z prywatnych aktów oskarżenia

Prawo bankowe

Kancelaria zapewnia pomoc prawną dla konsumentów, przedsiębiorców jak i instytucji finansowych.

Doradzamy i reprezentujemy, w zakresie prawa bankowego w odniesieniu czynności bankowych tzw. życia codziennego, w sprawach dotyczących umów pożyczek, umów kredytowych w tym Frankowych, postępowań reklamacyjnych, działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zawarcia ugody, umorzenia długu, wykreślenia z bankowych rejestrów, postępowań windykacyjnych, postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych, sprzedaży wierzytelności.

Kancelaria zajmuje się także:

 • prowadzeniem sporów z bankami,
 •  unieważnianie umów kredytowych udzielonych we frankach szwajcarskich,
 • przewalutowywaniem umów udzielonych we frankach szwajcarskich,
 •  oraz innych kwestii z tym związane

Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną,  w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych w formie spółek prawa handlowego,  samodzielnych publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, instytutów badawczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich. Ponadto kancelaria specjalizuje się w procesach sądowych oraz sprawach prowadzonych przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Doradzamy również w kwestiach związanych z przygotowaniem bądź aktualizacją wewnętrznej dokumentacji pod kątem zgodności ich z przepisami RODO.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem postępowaniem sądowych z zakresu błędów medycznych, oraz procesów o odszkodowania i zadośćuczynienia z tym związanych.

Prawo autorskie

Kancelaria zajmują się  r ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

Sporządzamy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, udzielenie praw autorskich zależnych czy udzielenie licencji.

Prawo własności przemysłowej

W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych. Kancelaria reprezentuje klientów przed organami w Polsce oraz Zagranicą w zakresie udzielania ochrony na wynalazek, wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne i tym podobne. Sporządzamy w tym zakresie pełną dokumentację.

Prawo konkurencji i konsumenta

Doradzamy podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w kontekście prawa konkurencji. Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają ochronie z punktu widzenia przepisów prawa.

Pomagamy konsumentom w sporach z bankami, przedsiębiorcami oraz innym instytucjami w sytuacjach kiedy prawa konsumenta są bądź mogą być naruszone.

Prawo budowlane

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa budowlanego. Naszymi klientami są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Obsługujemy m. in:

 • inwestorów prywatnych,
 • inwestorów publicznych,
 • generalnych wykonawców budowlanych,
 • konsorcja wykonawców,
 • podwykonawców budowlanych.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem umów dla klientów z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy klientów w sporach z organami administracji publicznej.

Prawo nieruchomości

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa nieruchomości wspieramy podmioty w zakresie przy transakcjach kupna/sprzedaży obiektów (także share deal),badań due diligence nieruchomości, porad prawnych i kompleksowego wsparcia procesu komercjalizacji nieruchomości, m.in. przygotowywania i negocjowania umów najmu oraz dzierżawy,czy obsługi postępowań przetargowych, administracyjnych oraz sądowych w zakresie m.in.: pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych oraz ochrony środowiska.

Ochrona danych osobowych

Zakres usług Kancelarii w przedmiocie prawa ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności: sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, w tym: polityki prywatności, polityki retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, wzoru wykazu pomieszczeń, wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe, oświadczenia o ustanowieniu IOD; reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym oraz w toku kontroli prowadzonej przez Urzędy zewnętrzne. Kancelaria świadczy także usługi Inspektora Ochrony Danych.

Obsługa korporacyjna Compliance

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Kancelaria wprowadza zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej. Ryzyko prawne występuje w każdym podmiocie gospodarczym i wiąże się z możliwością występowania strat występujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Straty te mogą być spowodowane nie tylko przez ludzi, ale również przez błędy systemów czy zmiany przepisów prawa lub decyzji sądów czy organów administracji publicznej. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz działania zgodnie z przepisami prawa. W tego rodzaju działaniach należy się skupić na wdrożeniu odpowiednich procedur oraz prawidłowości sporządzanych dokumentów. Praca taka rozpoczyna się od oceny wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk, gdzie identyfikujemy już istniejące i nowe ryzyka, następnie przeprowadzamy audytu, a kolejno dokonujemy usprawnień już istniejących bądź wprowadzamy nowe. Działania takie polegają w szczególności na analizowaniu prawidłowości zawartych dotychczas umów, tworzenie nowych umów, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów serwisów internetowych, polityk prywatności, analizach umów czy statutów spółek, sprawdzenie prawidłowości zawierania umów z członkami zarządów, analizie prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazaniu możliwych rozwiązań optymalizacji podatkowych, wprowadzeniu procedur dotyczących ochrony danych osobowych, a w razie konieczności także powołania inspektora ochrony danych osobowych.

Prawo energetyczne

Kancelaria oferuje Klientom usługi doradztwa prawnego na terenie Polski i w Unii Europejskiej w zakresie regulacji sektorowych. Pomagamy poprzez doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z wytwarzaniem, obrotem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, przygotowujemy i obsługujemy transakcje w sektorze energetycznym i paliwowym, reprezentujemy przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ponadto przygotowujemy i negocjujemy umowy w szczególności umowy inwestycyjne, konsorcjum, z podwykonawcami, dystrybucyjne z odbiorcami energii.

Restrukturyzacje i Prawo Upadłościowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu restrukturyzacji, w szczególności zmian formy prawnej prowadzenia działalności, łączenia, przekształcania czy likwidacji podmiotów. Kancelaria przygotowuje i składa wnioski o upadłość zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów. Celem działań restrukturyzacyjnych jest optymalizacja formy działalności prawnej klienta, zarówno podatkowa jak organizacyjna, a także zabezpieczenie prawne.

Spory sądowe

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów w sprawach sądowych. Zapewniamy reprezentację w procesach cywilnych. gospodarczych, karnych, rodzinnych, spadkowych, w spawach nieletnich, w sprawach wieczystoksięgowych czy rejestrowych. Występujemy zarówno przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.

Prawo handlowe i gospodarcze

Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie działalności podmiotu od momentu założenia, poprzez bieżącą obsługę aż do zakończenia działalności. Przygotowujemy wnioski rejestrowe, umowy, pozwy, pisma sądowe, wezwania do zapłaty, opinie prawne i tym podobne.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw prawa cywilnego zarówno na etapie przedsądowym, w postaci porad prawnych czy opinii, jak i również poprzez profesjonalną reprezentację sądową. Usługi kancelarii w tym zakresie opierają się głównie na:

 • przygotowywaniu wezwań do zapłaty, pozwów, pism procesowych, zażaleń, apelacji oraz pism z zakresu prawa cywilnego,
 • prowadzeniu negocjacji,
 • reprezentacji w sprawach sądowych, a w szczególności z zakresu odszkodowań, zadośćuczynienia, prawa rzeczowego, zobowiązań, odzyskiwania należności, czy postępowaniu zabezpieczającym,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzaniu umów cywilnoprawnych.

W czym możemy Tobie pomóc?

Analiza Państwa sprawy na pierwszym spotkaniu jest bezpłatna.